spacer
spacer search

Zervynos
Užsisakykite malonumą sielai ir kūnui!

Search
spacer
header
Meniu
Titulinis/Naujienos
Apie Zervynas
 
Titulinis/Naujienos arrow Apie Zervynas arrow PAGAUTAS VELNIAS

PAGAUTAS VELNIAS Spausdinti El. paštas

Valentas Svirnelis

Seniau, jei raikė kų nuspirkc, parduoc, ar išmainyc visi važuodavo in turgų. Turgai kap visų čės prasdėdavo nakciu. Tep vienų rozų moteriškė, vidurnakcin paskėlus, veršeliui raikštį an ragų užnėrus,patraukė Zobalacies turgaus link. Ruduo, tamsu veršelis brukas,in turgų jis nenori aic,o iki turgaus, daugiau kap dešimc verstų, kad pasisekt nor parycais daveic. Pakeliui in turgų iš to pacio kaimo, su vežimu geras žmogus važavo ir pasisiūlė jai padėc. Pririšus raikštį priek drobynos ir su rykštaiti iš pakos, tep atsispyrė  iki turgaus, anksci ryti, dar kiek priek sutemos.

 Jau rudenį turgai dzidzuliai būna ir kožnas turi kų parduoc, kas telyčeitį, kas avytį, kas bando arklį išmainyc.Vežimuosa maišai grūdų prikrauta, daržovių, miltų primaltų, būdelėsa ir an stalų nukrauta, riecimai drobių dzyvinų. Viokių rasc gali čebatų, tuplių, rudeniui kaliošų ir žiemai vailokų. Skarų tai visykiausių, nuok kelnių ligi kailinių.Tep turgun, sekas ir užblūdzyc,kol nori kų parduoc, ar pirkc ko susveizdėc. Turgun dziena praveina graita, žūrėk, jau vakaras ragėc. Veršelį moteris pardavus, išej po platų turgų pasdairyc,ji pas žydelį muilo,druskos, šerčikų nuspirko, guotelį vilnos, pirščinėm numegzc. Kol visų turgų apžūrėjo, saulalė buvo jau ir an laidos.
  -Ragėc su sauli namopi nesuspėsu, vėl kelias tamsus,bus nieko neragėc, ar nepriseis ciktai Krokšlin apsinakvoc.
Kap tarė šitep ir padarė,per dzien sukorį šičiek kelio,jau ir kojalės prašės pasilsėc ir nieko blogo negalvojus, užej pas gimines Krokšlin panaktavoc. Namuos šeimyna laukia nesulaukia, jau gal rairėtų aic miegoc, bet nerimas kokis tai ima, gal moteriškei nenusdavė veršelio parsiduoc. Ir jaunas vyras namų žentas, išejo uošvės pasicikc. Miškan, keliu jau aic teipos tamsu, cik terp pušelių, dangun mažukės properšos ragėc, lapai šlapi po kojom čleksi, ir aic jau nėr labai smagu, nors jis drąsus, bet kap tai nejauku. Ne rozų jis šituom keliu važavis, ajis, kap nuok Dubaukos raikė šienų vežc, dzienom ir nakcimi  ciek rozų ajis, bet tep tamsu nebuvo anei vienų čės. Nusiėmė ražančių jis nuok kaklo ir aidamas prasdėjo poterus kalbėc. Jau netoli raistėlis buvo, kur ne vienam prisej strokus ragėc. Žmogelis aina poterėlius kalba ir mislina;
 -Ar nepriseis ir man canais su velniu, priek šito raisto pasigalynėc.
Tan raistan, prieš kažkiek tai metų,kap buvo vandenio gilu, važavo mužikėlis girtas,tai ir apsivožė su vežimu. Prigėrė balon neišsikapanojo, ilgai tynai jam teko pragulėc, ba gal nebuvo kam veizdėc. Taigi po kiek tai čėso, dūšia šito žmogelio, prasdėjo nakcimis, an to daikto in  žmonis pričinauc. Jau va kap rozas ir tas daiktas netoli, nor poterai, ražancus smielnascies daduoda, visciek jau kojos aina pamažu.Ausimi spėriai insiklausis, ba akimi tai nieko neragėc, jisai nugirsta; šlep, šlep, šlep, šlep, kažnoc kas tai ataina pamažu,ku,ku,ku,ka,ka, ka, krapšc, krapšc.Jau ca tai ne žmogus,o cik kokis tai velnias.
  Tokius garsus išgirdus,nuvejo kūnas pagaugais, kojos pasdarė  minkštos langvos, nenorom linko per kelius. Norom ar ne norom atsitūpė žmogus už ėglio, ir žūro, kas ca toliau bus, jau pusbalsiu kalbėc, jis poterus prasdėjo, ražancaus kryžių priek krūcinės spaudza ir drabancu balsu iš baimės šnabžda;
  Dzieve aukščiausias, man apsigync padėk.
O tas nebodamas keliu arcau ataina, kupra an nugaros ragėc Raikės pacam nuok velnio gincis, cik ;  -Dzieve jei nor kiek gali, padėk.
  Pašokis lyg sprandžinų mestas, jis velnių stvėrė už kupros, o velnias net nesvirduliavis, nugruvo kap negyvas, gal jis ražanco išsigando,o gal Dzievulis prisidėjo, jam velnių šiteipos pakloc.
Dejuoc prasdėjo velnias,vos girdzimu balsu, ir iš kupros, kažin kas tai paspylė  tarytum vištos,o gal kacinai.
  Dejuodamas velniukas, pats prasdėjo, dzievo pagelbos šaukc;
 -Dzievuliau,ratavok aš biednas, nieko neturu,va cik vištas kašelėn, jei nori tai pasimk, ciktais nedusyk, gyvų nors palik.
 -Tpfu,kap išsigandau, tai tu ca dėde, patamsumėn nepažinau,-pamislinau, kad velnias an many ataina.
Pažinis gulinco žmogelio balsų, ir cik dartės atgovis amų ,prasdėjo ,,velnio‘‘ atsiprašinėc.
 - Neraikia man tavį nei tavo vištų, aš pats dzaugiuos, kad šitep išsigandis gyvas dar likau. Duok rankų, kelkis, va tuoj kašelėn suranku vištas ir ainam pavaliu namo.
 -Uoj, galas jų neims tų vištų, aš pats va gyvas čiuc likau, dar net nežnau, kap lig namų paraisim, ba pilnas kelnes pridariau.
 Abu dar kiek pabėdavoji, pakeikį velnius ir vargus, ir savus ,, raikalus‘‘sustvarkį, abu parejo in namus.
spacer

 
spacer